دسته‌ها

مدیریت شبه حادثه

سازمانی که شبه حوادث را شناسایی، ارزیابی و در صورت لزوم بر طرف کند، ایمنتر از سازمانی است که اقدام به چنین کاری نمیکند. هنگامی که میخواهیم از حوادث گذشته سازمان اطلاعاتی کسب کنیم و از وقوع مشابه آنها پیشگیری نماییم و یا خطرات مختلف واحدها را شناسایی و از نوع حوادثی که در آنها به وقوع میپیوندد، نوعی بانک اطلاعاتی جمعآوری کنیم، شاید تعداد حوادث از تعداد انگشتان دست نیز کمتر باشد و نتوان حوادث آینده را پیشبینی کرد. اما با داشتن بانک اطلاعات شبه حوادث، میتوان برای هر واحد و منطقهای، حوادث خاص آن را شناسایی، ارزیابی و کنترل نمود. شبه حادثه موقعیتی است که اگر در آن خطر بوجود آمده سریعا شناسایی و برطرف شود، از حادثه واقعی پیشگیری خواهد شد. در غیر این صورت رویداد میتواند به فراموشی سپرده شده و به صورت نهفته در شرکت باقی بماند تا روزی به حادثه تبدیل شود.

 

 

نویسنده: رضا غلام نیا

 

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه