دسته‌ها

آنالیز ایمنی شغلی چیست؟ (What Is Job Safety Analysis)

آنالیز ایمنی شغلی چیست؟ (What Is Job Safety Analysis) - زونکن

آنالیز ایمنی شغلی چیست؟ (What Is Job Safety Analysis)

 ۱- تعریف آنالیز ایمنی شغلی :

–  آنالیز کیفی ایمنی یک شغل،‌ روش و نوع انجام کار،

–  تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیا فتد

–  تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستمهایی برای کاهش و کنترل ریسک ها

– یک اولویت بندی ریسک از برخی خطرات شناسایی شده دارای  پتانسیل حادثه

۲- نامهای دیگر JSA عبارتند از :

Job Hazard Analysis: JHA

Safe Job Analysis: SJA

Task Hazard Analysis :THA

۳-  JSAبرای کدام شغل ها انجام می شود؟

– شغل هایی که در آنها حوادث و یا شبه حوادث رخ داده است.

– شغل هایی که در آنها موارد خطر کاملا عمومی و شناخته شده نیست و راههای مقابله با این خطرات شناخته شده نیست.

– شغل هایی که در آنها یکسری کارگر جدید با یکدیگر کار می کنند .

– شغل هایی که در آنها نیاز است چندین نفر با هم به صورت مشارکتی کار کنند و نیاز به هماهنگی بین آنها وجود دارد .

– ابزار یا روشهای جدید کاری که در حال معرفی هستند.

۴- هدف ازJSA   چیست ؟ (Purpose of JSA)

مقصود از JSA  تشخیص وارزیابی خطراتی است که ممکن است در طول طراحی – روش اجرایی و ابزار آلات یک شغل دیده نشود .

تغییر پرسنل یا روش.

توسعه از اولین باری که کار انجام شده است .

اولین هدف از انجام آنالیز ایمنی شغلی پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است.

۵- اجرایJSA Execution ) JSA)

JSA  توسط تیمی شامل کارگران (کسانی که واقعا این کار را انجام می دهند یا در آینده انجام خواهند داد) ، سوپر وایزرها ،‌کارکنان ایمنی و کارشناسان مختلف در صورت نیاز اجرا می گردد. و در نهایت نتایج بدست آمده در یک جدول و یا فرم کامپیوتری ثبت می شود.

آنالیز ایمنی شغلی چیست؟

۶- روش کار JSA Procedure) JSA)

JSA  به صورت نرمال و عمومی شامل موارد زیر می شود :

۶-۱-پیش نیاز آنالیز ایمنی شغلی

۶-۲-تفکیک یک شغل به مراحل مختلف

۶-۳-تشخیص خطرات ، موقعیت های خطرناک ، کارهای خطرناک انجام شده در هر مرحله از کار

۶-۴-تعیین ابزار و کنترل های لازم برای قسمتهای که خطر آن شناسایی شده است

۶-۵-خلاصه کردن و پیگیری نتایج حاصل شده

نکته : شماره ۴ و ۵ در تمام ارزیابی های ایمنی شغلی JSA  انجام نمی شود .

۶-۱- پیش نیاز های JSA Prerequisites)  JSA)

۶-۱-۱-  تشکیل تیم  JSA

۶-۱-۲-  انتخاب یک شغل برای آنالیز

۶-۱-۳- جمع آوری پیش زمینه های لازم و ضروری

۶-۱-۴- انتخاب یک جدول مناسب برای ثبت

۶-۱-۱- تشکیل تیم  JSA TEAM)  JSA)

– یک سرپرست تیم که صلاحیت و تجربه در این روش را داشته باشد.

– یک منشی که موارد را ثبت نماید ، این کار میتواند توسط سرپرست گروه نیز انجام شود .

– اعضای تیم شامل ۲ تا ۱۰ نفر برای با تجربه و آشنا برای شغلی که آنالیز می شود.

– تیم باید حداقل شامل دو نفر از کارگرانی باشد که با این شغل آشنا هستند و متوجه باشند که کمک آنها در این فعالیت باعث شناسایی و به حداقل رساندن خطرات می شود

– اعضای تیم JSA باید وظیفه کاریشان را قبل از حضور در جلسه آنالیز ایمنی بدانند

– اعضای تیم JSA باید روش اجرایی و ابزار مرتبط برای شغلی که آنالیز می شود تهیه نمایند

۶-۱-۲- انتخاب یک شغل برای آنالیز ( Selecting the Job)

– شغل های با بدترین آمار حوادث ، دارای اولویت هستند و در مرحله اول باید آنالیز شوند

– ضریب تکرار حوادث: شغل هایی که ضریب تکرار حوادث بالایی دارند. و حادثه مرتب تکرار می شود دارای اولویت هستند.

– ضریب شدت : شغل هایی که حوادث در آنها ضریب شدت بالایی دارد یعنی باعث بروزLTI و درمان پزشکی می شوند باید آنالیز شود.

– پتانسیل حوادث : شغل هایی با پتانسیل خطر شدید مثل کارهایی نظیر بلند کردن تجهیزات سنگین

– شغلهای جدید : شغل هایی که همیشه انجام نمی شود و یا تغییر پیدا کرده اند دارای اولویت برای آنالیز هستند

– شغلی همیشگی : شغل هایی با خطرات ذاتی که کارگران در معرض آن قرار دارند

۶-۱-۳- تشریح شغل (Job Description)

اطلاعات زیر برای انجام آنالیز یک شغل باید تهیه شود :

– خلاصه ای از شغل و هدف از انجام آن

– بازدید و گزارش مقدماتی از شغل و محل توسط سرپرست گروه ( این گزارش میتواند با عکس و فیلم تکمیل شود)

– لیستی از آموزش های مورد نیاز شامل  دستیابی به محل، کار با ابزار، خودروها، کار در ارتفاع  و …

–  لیستی از نیازمندی ها و وسایل حفاظت فردی  توصیه شده

۶-۱-۴- اطلاعات پس زمینه  (Background Information )

قبل از انجام آنالیز ایمنی شغلی ، جمع آوری این اطلاعات ضروری است :

– مصاحبه ، مذکره

– نوشتن پروسه و روش اجرایی

– کتاب و مرجع

– بازدید از مراحل مختلف کار

– بازبینی حوادث و اتفاقات گذشته

۶-۲- تفکیک کار به مراحل اصلی (Separate the Job into Basic Steps )

– شغل باید به قسمت های پشت سر هم با رعایت توالی تقسیم شود .

– در ارزیابی باید از موارد نارسا یا بیش از اندازه پرهیز کرد ( برای بیشتر شغلها ۱۰ استپ کفایت می نماید)

– مراحل باید شامل ابتد تا انتها باشد.

– هر قسمت باید شامل کارهایی که انجام می شود باشد نه کارهایی که باید انجام شود

– در تعریف مراحل با فعلهایی مانند نصب ، ، بلند کردن، باز کردن ، پرکردن مکان و جدا کردن استفاده شود

– باز بینی مراحل کار با چند کارگر تا اطمینان از درستی مراحل حاصل شود

– برای تفکیک کار به مراحل گوناگون، روش سودمند مشاهده چگونگی انجام کار است

– انتخاب کارگران توانا ، حرفه ای ، و کسانی که مایل به همکاری در این فعالیت هستند برای مشاهده

– مشاهده کار دیگر کارگران برای مقایسه اختلافها به خصوص اگر در شیفت های دیگر باشند

نکته : تعیین مراحل پایه با استفاده از سوال های زیر :

با کدام مرحله کار شروع می شود

مرحله پایه بعدی چیست

۶-۳- شناسایی خطرات (Hazard Identification)

تیم JSA باید این سوالها را در طول شناسایی خطرات بپرسد :

– چه چیزی میتواند به سمت خطا برود

– نتیجه این خطاها چیست

– چگونه اتفاق می افتد

– ممکن است عوامل دیگری در این بخش وارد شود

– چگونه این خطرات اتفاق می افتد

– سطح ایمنی چقدر است

در شناسایی خطرات حداقل به موارد زیر باید رسیدگی شود :

– آیا چیزهایی برای ضربه زدن متقابل یا آسیب رساندن وجود دارد

– آیا چیزهایی برای گیر افتادن کسی بین آنها وجود دارد

– آیا پتانسیل خطر لیز خوردن و افتادن وجود دارد

– آیا خطر سقوط از سطحی به سطح دیگر و یا در همان سطح وجود دارد .

– ممکن است عوامل دیگری در این بخش وارد شود

– چگونه این خطرات اتفاق می افتد

– آیا خطر کشیدن ، هل دادن ویا خمش ، چرخش وجود دارد .

– آیا خطر محیطی برای ایمنی و سلامتی افراد وجود دارد

– آیا خطر تجمع موادی نظیر گازهای سمی ، بخار و یا بخار فلزی ویا گرد وغبار وجود دارد

– آیا خطر وجود مواد آتش زا ، انفجاری و یا برق وجود دارد

۶-۴- ارائه  راه حل (Develop Solutions)

– روش های پیشنهاد شده برای کنترل خطرات باید لیست شود .

– روش های مهندسی و مدیریتی برای ایزوله کردن خطرات به استفاده از وسایل حفاظت فردی ترجیح داده می شود.

– پیدا کردن راه های جدید برای انجام شغل

– تغییر موقعیت های فیزیکی که خطر ایجاد می کند

– بازبینی روش اجرایی و روش کار

– آموزش قبل از انجام کار

– افزایش نظارت و سرپرستی در حین کار

– اجرای کنترل های اداری زمانی که نمی توان عامل خطر را با روشهای مهندسی حذف کرد

– اختصاص امکانات تجهیزات فردی

نتیجه گیری  (Conclusions )

منافع انجامJSA

– شناسایی واقعی و پتانسیل خطراتی که در شغل وجود دارد و کمک برای اینکه چگونه این خطر را مدیریت کنیم

– دادن آموزش به افراد در مورد ایمنی موثر

– آماده کردن پلان هایی برای سرپرستی ایمنی

– ارائه اطلاعات ایمنی به کارگران جدید

– تدوین  دستورالعمل برای کارهای غیرمعمول

– بررسی روش اجرایی شغل بعد از رخ دادن حادثه

– مطالعه روش کار برای ایجاد بهبود های امکانپذیر

– شناسایی حفاظهای مورد نیاز برای محلهای مورد نیاز

– آموزش سرپرستان برای سرپرستی ایمنی

– افزایش ارتباط و درگیری کارگران با مسائل و روش های ایمنی

– مشارکت کارگران در ایجاد روش های اجرایی ایمن

– گرایش مثبت در مورد ایمنی

موارد نیاز به تکرار یا بازنگریRepeating the JSA)  JSA)

– اگر هرگونه تغییری در مواد اولیه ، ابزار روش ها بوجود آمد آنالیز ایمنی شغلی باید تکرار شود .

–  برای پیدا کردن علت حادثه  در صورت وقوع حادثه  و یا راههای جلوگیری از حوادث آینده

–  همچنین آنالیز ایمنی شغلی باید به صورت دوره ای انجام شود. این کار باعث می شود از انجام کارها و وجود ابزارآلات  در شرایط ایمن اطمینان حاصل شود .

منابع :

Job Safety Analysis

Marvin Rausand

Department of Production and Quality Engineering

Norwegian University of Science and Technology

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه