دسته‌ها

ارزیابی ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت بندرعباس به روشEFMEA

بخش واکنش واحد هیدروکراکر در واحدهای پالایشگاهی دارای بالاترین فشار عملیاتی است لذا ، بهر ه برداری در این فشار بسیار حساس است و ریسک نشتی را بالا می برد. هدف این تحقیق ارزیابی ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط زیست ی واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت بندرعباس است . برای شناسایی جنبه های زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی از روش EFMEA استفاده شده است. دو فرم داخل و خارج از کشور با هم تلفیق شده اند و فرم واحد هیدروکراکر طراحی شده است . جنبه ها در زمان عادی و تعمیرات اساسی از فعالیت های واحد شناسایی و ارزیابی می شوند. بدین منظور ۲۴ فعالیت در زمان عادی و ۶ فعالیت در زمان تعمیرات اساسی بررسی شده است . شناسایی و رتبه بندی جنبه ها بر اساس تجربیات قبلی از حوادث به وقوع پیوسته و مشاهدات عینی صورت پذیرفته است. ۲۹۱ جنبه در سه مرحله از چرخ ه حیات تولید، مصرف و دفع ضایعات شناسایی و ارزیابی شده اند که از این تعداد ۱۱۹ جنبه با عدد اولویت ریسک بالاتر از درجه مخاطره پذیری بوده اند. درجه مخاطره پذیری برابر با عدد ۱۱۳ و به روش توزیع فراوانی محاسبه شده است لذ ا ، جنبه هایی که RPN بالاتر از درجه مخاطره پذیری داشته اند اولویت بندی و به منزله فعالیت های بحرانی در نظر گرفته شده اند. سپس،  ۱۰درصد از RPN های اولویت بندی شده به سه دسته ریسک های خیلی بالا ، بالا و متوسط تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل شدند و برای آن ها اقدامات اصلاحی تعریف شد. نتایج نشان داد، بالاترین جنبه را ریسک زیست محیطی در زمان تعمیرات اساسی با ۳۴۳RPN و مربوط به مصرف به خود اختصاص داده است . بیشترین ریسک های واحد مربوط به ریسک ایمنی و بهداشتی با تعداد ۶۸ مورد نسبت به ریسک زیست محیطی برابر با ۵۴ مورد است لذا ، نتایج بررسی ها نشان می دهد واحد هیدروکراکر از سیستم کنترل ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی نسبتاً بالایی برخوردار است، اما به علت عملکرد این واحد در فشار و دمای بالا انجام اقدامات اصلاحی و کنترلی قویتر برای ارتقای ایمنی امری ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان: معصومه بندرجا، سیدعلی جوزی

برچسب ها:
بدون نظر

ارسال یک دیدگاه