دسته‌ها

مفهوم معیار ریسک و ریسک قابل قبول

در همه روشهای ارزیابی کمی ریسک، اعداد بدست آمده بزرگی و کوچکی ریسک را نشان می دهند. اما این اعداد بدون معیاری که مقبولیت یا عدم مقبولیت آنها را معین سازد مفهوم آنچنانی ندارند. در این مقاله سعی شده تا در ابتدا مفاهیم ابتدایی مورد استفاده در معیارهای ریسک معرفی شوند. سپس روابط بین این مفاهیم و در نهایت استانداردهای معین کننده ریسک قابل قبول ارائه شده اند. تفاوت بین ریسک قابل قبول و ریسک قابل تحمل و همچنین بستگی شدید این تعاریف به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه بررسی شده است. در پایان  نتیجه گرفته شده که وضع استانداردها در هر کشور باید با شرایط خاص آن کشور و ارزش اقتصادی جان انسان ها در آن کشور انجام شود. زیرا وضع قوانین سختگیرانه باعث رکود اقتصادی و جلوگیری از توسعه صنعت می شود.

 

منبع: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE – اسفند ۱۳۸۴

نویسنده: علی بقایی

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه