دسته‌ها

زونگن حوادث متفرقه

یکی از مهمترین و قدیمی ترین ماشین های افزار ، ماشینهای تراش است که امروزه در صنعت تاثیر بسزایی دارد . چون ماشین تراش استفاده زیادی در ساخت قطعات مختلف دستگاههای صنعتی دارد ، در حقیقت می توان آن را پدر ماشین های افزار نامید...