دسته‌ها

آرشیو

این فایل حاوی دستورالعمل ایمنی و بهداشت در خط مونتاژ اتصالات و شیرآلات به قرار زیر می باشد : هدف دامنه کاربرد مسئولیتها مقررات عمومی ایمنی و بهداشت در خط مونتاژ اتصالات و شیرآلات مقررات ایمنی دستگاه شیرینگ  مقررات ایمنی دستگاه مونتاژ اتوماتیک شیر و...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل اپراتور شات بلاست به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل اپراتور پرس آرایش به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل اپراتور اره ماشینی به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل اپراتور پرس فورج ( آهنگری ) به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل کارکنان دستگاه سرند مکانیزه به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل کارکنان اداری به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن اقدامات...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل اپراتور دستگاه پرس هیدرولیک به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل جداساز آهن قراضه به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل پرسکار پرس هیدرولیک به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل انباردار به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن اقدامات اصلاحی...

این فایل حاوی شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغل اپراتور دستگاه گیوتین به قرار زیر می باشد : مشخص نمودن خطرات شغل مربوطه تعیین پیامد های خطرات شناسایی شده تعیین میزان شدت و احتمال خطر مربوطه تعیین سطح ریسک هر خطر مشخص نمودن...