دسته‌ها

بهینه سازی اجرای پروژه با تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش

دو مقوله مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سالهاست که به طور جداگانه در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، که هرکدام با رویکرد و تاکید خاص خود سعی در اجرای بهتر پروژه ها دارند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق در مورد یکپارچه سازی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها است. در این پژوهش به امکان تلفیق تکنیک های مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پرداخته م یشود و هدف نهایی آن بکارگیری عملی تکنیک های مدیریت ریسک در کارگاه های مهندسی ارزش و دست یافتن به ابزاری است که توانمندی های هر یک از دو مقوله فوق را به طور توأمان دارا است. مقاله حاضر با معرفی اجمالی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک به بحث در مورد ضرورت ها و بسترهای موجود برای تلفیق این دو مقوله می پردازد. در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن برشمردن معایب و محاسن حاصل از تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش، طرق ممکن برای تلفیق این دو مقوله نیز معرفی شود.

 

 

 

برچسب ها:
بدون نظر

ارسال یک دیدگاه