دسته‌ها

اهداف درخشان

اهداف درخشان

 “اهداف درخشان(shining objective)

یکی از موانع مذاکره موفق shining objective یا “اهداف درخشان” هستند.
ممکن است ماهیگیری رفته باشید.
صیادان حرفه ای، در شکار برخی از انواع ماهی ها نظیر اردک ماهی، یک شیء درخشنده به جای طعمه به قلاب وصل می کنند تا ماهی جذب درخشش آن و انعکاس نور خورشید شده و آنچنان نسبت به اطراف بی توجه شود که در قلاب گیر کند؛ جالب اینکه این ترفند بسیاری از مواقع اثر می کند و ماهی به قلاب می افتد.
پروانه ها هم همینطورند؛ وقتی که در روشنایی شب، جذب چراغ – یا به تعبیر شاعرانه جذب شمع – شده و به حدی نزدیک آن پرواز کرده و دور آن می چرخند تا بسوزند.
به همین دلیل اغلب به رانندگان توصیه می شود که در مقابل نور چراغ قوی اتومبیلی که از سمت مقابل می آید، تحریک نشده و به آن نگاه نکنند. چه آنکه بسیاری از تصادفات سهمگین شب تنها به همین دلیل کوچک پدید می آیند.
اما برگردیم به “اهداف درخشان”
بر اساس این مانع، در مذاکره و صحبت، تمام توجه شنونده ممکن است به یک نکته در صحبتها که نسبت به آن نظر یا دیدگاهی دارد، جذب شود و پس از آن به بقیه صحبت توجه نکنیم، بلکه پس از آن فقط به پاسخ فکر کنیم؛ بدین ترتیب در قلاب این مانع گیر می کنیم و به جای اینکه به اندازه کافی به سایر صحبتها توجه کنیم، منتظر می شویم (یا حتی نمی شویم) که به آن صحبت پاسخ دهیم.
بدین ترتیب قدرت تعامل مان پایین می آید.
به متخصصین و مدیران منابع انسانی در زمانی که نقش مذاکره کننده از سوی سازمان و کارفرما را بر عهده دارند، توصیه می شود که به این اثر مانع ارتباطی توجه کرده و خود را آماده شنیدن صحبتهای کارکنان بدون جذب شدن به بخشی از صحبتهای ایشان نموده و سازمان را به یک توافق برد – برد سوق دهد.

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه